Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aselsan Bilkent Mikro Nano Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

2. Bilgilendirmenin Kapsamı

İşbu Bilgilendirme müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, iş ortakları ve tedarikçilerimizi, web sitesi ziyaretçilerimizi ve kişisel verilerini Şirketimiz ile paylaşan diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri Neleridir?

a. İş Ortakları ve Tedarikçilerimizle İlişkilerimizin Yürütülmesi:

İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi imza sirkülerinde yer alan bilgilerini sözleşmelerin kurulabilmesi ve sözleşmeleri imzalamaya yetkili personelin yetkisinin kontrolünün yapılabilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

b. Satış ve Pazarlama:

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli izinlerin alınması kaydıyla, reklam, kampanya, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, müşteri portföyümüzün analizi, segmentasyon/profilleme çalışmalarını yürütmek, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar sunmak gibi amaçlarla; adsoyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres açık rıza ve zorunlu çerezler bakımından hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebine dayanarak işlenebilecektir. Bu verilerinizin işlenmesi için, Şirket’in internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgi toplayan ve saklayan çerezler ile benzeri teknolojiler kullanılabilmektedir. İlgili ayarlarınızı yapmak suretiyle çerez tercihlerinizi kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz - daha fazla bilgi için lütfen Şirket’in (http://[email protected]) internet sayfasında yer alan Çerez Politikası’na başvurunuz.

c. Müşteri İlişkileri Yönetimi:

Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi yapabilmek için, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, T.C. kimlik numarası verileriniz işlenebilecektir.

d. Güvenliğin Sağlanması:

Şirket’te güvenliğin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek kazalar, haksız fiil veya suç teşkil eden olayların önlenebilmesi ve önlenememesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında görüntü takip ve kayıt özelliği olan araçlar ile görüntü verileriniz toplanmaktadır.

e. Dava, takip ve yasal işlemlerin yerine getirilebilmesi amaçları ile ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi, banka hesap numarası, araç plakası, T.C. kimlik numarası, konaklama ve harcama bilgileri, ses ve görüntü kaydı verileriniz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

f. Çalışan verilerinin işlenmesi:

Şirketimizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında çalışanlar için ayrıntılı bilgilendirme metnine Kalite Yönetim Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarabileceği Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak,

a. Şirketimizin İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bağlı şirketlerinden olması nedeni ile gerek denetimleri gerekse verilen hizmetler nedeniyle Şirket’in bağlı bulunduğu İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketlere, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

b. Vergi Usul Kanunu, Sayıştay Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tesis Güvenliği ve Savunma Sanayiine ilişkin mevzuat ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

c. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Valilik, İç İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar ile idari ve yasal mercilere, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

d. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

e. Dava, takip ve yasal işlemlerin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli avukatlar ve mali müşavirlere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

f. Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz aracı hizmet sağlayıcılara bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

5. Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel Verileriniz, internet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies) vb aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak; işlenen kişisel verinin işlenmesi için açık rıza gerekiyorsa, açık rızanıza bağlı olarak; aksi halde Kanunun 5. ve 6. maddesinde belirtilen sebeplerden başka birine dayanarak (aydınlatma metnin 3. maddesinde bu sebeplere değinilmiştir.) işlenecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Bilkent Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Üniversiteler Mah. 1598. Cadde AB-MikroNano Binası No: 31 Posta Kodu: 06800 Çankaya/Ankara adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.